DEKFIN Financial talk

พวกเรา มีความต้องการสร้างสื่อ ทางด้านการเงิน และ การลงทุนที่น่าสนใจ ด้วยความรู้และ ประสบการณ์ จากการศึกษาทั้งในและ นอกห้องเรียน

โดยเราจะนำผู้มีความรู้ทางด้านแขนงต่างๆในการลงทุน เข้ามาร่วมสร้างสื่อ เพื่อสร้างความมั่งคั่งและ ผลประโยชน์แก่ผู้รับชมครับ

หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแนะนำหรือติชมได้นะครับ เราจะนำข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงสร้างสื่อและ คอนเทนต์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป